Prevádzkovateľ internetového portálu

Názov spoločnosti: eland, s. r. o., so sídlom M. R. Štefánika 1016/15, 038 53 Turany, Slovenská Republika, IČO: 53 385 241, zapísanej v Obchodnom registri Okresného súdu Žilina, oddiel Sro, vložka číslo 75871/L, DIČ: 212 135 4983, IČ DPH: SK2121354983 (ďalej len „predávajúci“ a/alebo „spoločnosť“).

1) Všeobecné ustanovenia

1.1 Tieto všeobecné obchodné podmienky (ďalej len „VOP“) stanovujú podmienky využívania služby internetového obchodu (ďalej len „služba“) poskytovanej spoločnosťou upravené na webovej stránke www.najkolobezky.sk (ďalej len „webová stránka“). VOP zároveň upravujú práva a povinnosti zmluvných strán vyplývajúce z kúpnej zmluvy uzatvorenej medzi spoločnosťou v postavení predávajúceho a kupujúcim – spotrebiteľom alebo podnikateľom, ktorej predmetom je kúpa a predaj tovaru na internetovej stránke elektronického obchodu predávajúceho.

1.2 Kupujúcim sa v zmysle týchto VOP rozumie spotrebiteľ, podnikateľ a osoby, ktoré nie sú spotrebiteľmi (ďalej len ako „podnikateľ“).

1.2.1. Spotrebiteľom sa na účely týchto obchodných podmienok rozumie fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení kúpnej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania. Kupujúci ako spotrebiteľ, pri zadávaní objednávky uvedie svoje meno, priezvisko, adresu bydliska, telefónne číslo, emailový kontakt.

1.2.2. Podnikateľom sa na účely týchto obchodných podmienok rozumie osoba zapísaná v obchodnom registri; osoba, ktorá podniká na základe živnostenského oprávnenia; osoba, ktorá podniká na základe iného než živnostenského oprávnenia podľa osobitných predpisov; fyzická osoba, ktorá vykonáva poľnohospodársku výrobu a je zapísaná do evidencie podľa osobitného predpisu. Kupujúci ako podnikateľ, pri zadávaní objednávky uvedie svoje obchodné meno, sídlo (miesto podnikania), IČO, IČ DPH, telefónne číslo, e-mailový kontakt osoby konajúcej v mene podnikateľa. Pre prípad, že kupujúci je podnikateľom berie na vedomie, že podmienky záruky, ako aj samotný postup pri reklamácii upravený v týchto VOP, je odlišný ako v prípade podmienok záruky a postupu pri reklamácii pre spotrebiteľa.

1.3 Zmluvné strany sa dohodli, že kupujúci odoslaním objednávky predávajúcemu potvrdzuje, že súhlasí s tým, že tieto VOP sa budú vzťahovať na všetky kúpne zmluvy, uzavreté na internetovej stránke elektronického obchodu, ktorú prevádzkuje spoločnosť v postavení predávajúceho, na základe ktorej predávajúci dodá tovar prezentovaný na predmetnej internetovej stránke kupujúcemu (ďalej len „kúpna zmluva“) a na všetky vzťahy medzi predávajúcim a kupujúcim, vzniknuté najmä pri uzatváraní kúpnej zmluvy a reklamácii tovaru.

1.4 Všeobecné obchodné podmienky sú neoddeliteľnou súčasťou kúpnej zmluvy. V prípade, že predávajúci a kupujúci uzatvoria písomnú kúpnu zmluvu, v ktorej si dohodnú podmienky odlišné od všeobecných obchodných podmienok, budú ustanovenia kúpnej zmluvy uprednostnené pred všeobecnými obchodnými podmienkami. Právne vzťahy predávajúceho s kupujúcim, ktorým je podnikateľ, výslovne neupravené týmito všeobecnými obchodnými podmienkami ani rámcovou zmluvou medzi predávajúcim a kupujúcim sa vzťahujú príslušné ustanovenia Obchodného zákonníka.

1.5 Zoznam tovaru na internetovej stránke elektronického obchodu, ktorú prevádzkuje predávajúci, je katalógom bežne dodávaného tovaru a predávajúci nezaručuje okamžitú dostupnosť všetkých uvedených tovarov. Tovar prezentovaný na webovej stránke nepredstavuje záväznú ponuku na kúpu tovaru v zmysle právneho poriadku Slovenskej republiky. Dostupnosť tovaru bude pre kupujúceho potvrdená na základe jeho dotazu, či dopytu. V internetovom obchode sú zverejnené informácie o nákladoch spojených s balením a dodaním tovaru. Informácia o nákladoch spojených s balením a dodaním tovaru uvedené v internetovom obchode platí len v prípadoch, keď je tovar doručovaný v rámci územia Slovenskej republiky.

1.6 Zákaznícky účet

1.6.1 Na základe registrácie kupujúceho vykonanej v internetovom obchode môže kupujúci pristupovať do svojho zákazníckeho účtu. Zo svojho zákazníckeho účtu môže kupujúci vykonávať objednávanie tovaru. Kupujúci môže objednávať tovar tiež bez registrácie.

1.6.2 Pri registrácii do zákazníckeho účtu a pri objednávaní tovaru je kupujúci povinný uvádzať správne a pravdivo všetky údaje. Údaje uvedené v užívateľskom účte je kupujúci pri akejkoľvek ich zmene povinný aktualizovať. Údaje uvedené kupujúcim v zákazníckom účte a pri objednávaní tovaru sú predávajúcim považované za správne.

1.6.3 Prístup k zákazníckemu účtu je zabezpečený užívateľským menom a heslom. Kupujúci je povinný zachovávať mlčanlivosť ohľadom informácií nevyhnutných k prístupu do jeho zákazníckeho účtu. Predávajúci nenesie zodpovednosť za prípadné zneužitie zákazníckeho účtu tretími osobami.

1.6.4 Kupujúci nie je oprávnený umožniť využívanie zákazníckeho účtu tretím osobám.

1.6.5 Predávajúci môže zrušiť užívateľský účet, a to najmä v prípade, keď kupujúci svoj užívateľský účet dlhšie nevyužíva, či v prípade, kedy kupujúci poruší svoje povinnosti z kúpnej zmluvy a týchto obchodných podmienok.

1.6.6 Kupujúci berie na vedomie, že užívateľský účet nemusí byť dostupný nepretržite, a to najmä s ohľadom na nutnú údržbu hardwarového a softwarového vybavenia predávajúceho, popr. nutnú údržbu hardwarového a softwarového vybavenia tretích osôb.

2) Prijatie a vybavenie objednávky, spôsob uzatvorenia kúpnej zmluvy

2.1 Kupujúci vykonáva objednávku tovaru týmito spôsobmi:
– prostredníctvom svojho zákazníckeho účtu, ak vykonal predchádzajúcu registráciu v internetovom obchode,
– vyplnením objednávkového formulára bez registrácie.

2.2 Pri zadávaní objednávky si kupujúci vyberie tovar, počet kusov tovaru, spôsob platby a doručenia.

2.3 Pred odoslaním objednávky je kupujúcemu umožnené kontrolovať a meniť údaje, ktoré do objednávky vložil. Objednávku odošle kupujúci predávajúcemu kliknutím na Objednať s povinnosťou platby. Údaje uvedené v objednávke sú predávajúcim považované za správne. Podmienkou platnosti objednávky je vyplnenie všetkých povinných údajov v objednávkovom formulári a potvrdenie kupujúceho o tom, že sa zoznámil s týmito obchodnými podmienkami.

2.4 Bezodkladne po obdržaní objednávky zašle predávajúci kupujúcemu potvrdenie o obdržaní objednávky na emailovú adresu, ktorú kupujúci pri objednaní zadal. Toto potvrdenie je automatické a nepovažuje sa za uzavretie zmluvy. Prílohou potvrdenia sú aktuálne obchodné podmienky predávajúceho. Kúpna zmluva je uzavretá až po prijatí objednávky predávajúcim. Oznámenie o prijatí objednávky je doručené na emailovú adresu kupujúceho.

2.5 Objednávka kupujúceho je návrhom kúpnej zmluvy a samotná kúpna zmluva je uzatvorená momentom doručenia záväzného súhlasu kupujúceho i predávajúceho s týmto návrhom (záväzným prijatím objednávky zo strany predávajúceho a po overení dostupnosti tovaru, platných cien a termínu dodania tovaru požadovaného kupujúcim). Od tohto momentu medzi kupujúcim a predávajúcim vznikajú vzájomné práva a povinnosti.

2.6 Uzatvorením kúpnej zmluvy kupujúci potvrdzuje, že sa oboznámil s týmito VOP, vrátane reklamačných podmienok, a že s nimi súhlasí. Na tieto VOP a reklamačný poriadok je kupujúci dostatočným spôsobom samotným uskutočnením objednávky upozornený a má možnosť sa s nimi oboznámiť.

2.7 V prípade, že niektorú z požiadaviek uvedených v objednávke nemôže predávajúci splniť, zašle kupujúcemu na jeho emailovú adresu pozmenenú ponuku. Pozmenená ponuka sa považuje za nový návrh kúpnej zmluvy a kúpna zmluva je v takom prípade uzavretá potvrdením kupujúceho o prijatí tejto ponuky predávajúcemu na jeho emailovú adresu uvedenú v týchto obchodných podmienkach.

2.8 Všetky objednávky prijaté týmto obchodom sú záväzné. Objednávku možno zrušiť len pred jej expedíciou. V prípade, že nebude objednávka zrušená do doby pred expedíciou a bude expedovaná, spoločnosť si vyhradzuje voči objednávateľovi právo požadovať náhradu nákladov spojenú s expedíciou tovaru. O prijatí objednávky je kupujúci automaticky informovaný elektronickou poštou prostredníctvom e-mailu. V podrobnej špecifikácii každého tovaru, ako aj v potvrdení objednávky je predpokladaná dodacia lehota tovaru, ktorý sa nenachádza skladom. Pri každej položke je zobrazené, či je tovar na sklade alebo nie. Pokiaľ sa tovar na sklade predávajúceho nenachádza, predávajúci bude zákazníka bezodkladne informovať o ďalšom termíne jeho dodania.

2.9 V prípade, že došlo ku zjavnej technickej chybe na strane predávajúceho pri uvedení ceny tovaru v internetovom obchode, alebo v priebehu objednávania, nie je predávajúci povinný dodať kupujúcemu tovar za túto celkom zjavne chybnú cenu ani v prípade, že kupujúcemu bolo zaslané automatické potvrdenie o obdržaní objednávky podľa týchto obchodných podmienok. Predávajúci informuje kupujúceho o chybe bez zbytočného odkladu a zašle kupujúcemu na jeho emailovú adresu pozmenenú ponuku. Pozmenená ponuka sa považuje za nový návrh kúpnej zmluvy a kúpna zmluva je v takom prípade uzavretá potvrdením o prijatí kupujúcim na emailovú adresu predávajúceho.

3) Práva a povinnosti zmluvných strán

3.1 Predávajúci je povinný:
– dodať kupujúcemu tovar na základe ním vykonanej objednávky v požadovanom množstve a kvalite
– vybaviť kupujúcim vymienený tovar na prepravu spôsobom zabezpečujúcim jeho uschovanie a ochranu.

3.2 Predávajúci má právo na riadne a včasné zaplatenie kúpnej ceny od kupujúceho za dodaný tovar. Predávajúci má právo stornovať objednávku, ak z dôvodu vypredania zásob alebo nedostupnosti tovaru nie je schopný dodať tovar kupujúcemu v lehote určenej týmito obchodnými podmienkami alebo v cene, ktorá je uvedená v internetovom obchode, pokiaľ sa so zákazníkom nedohodne na náhradnom plnení. O stornovaní objednávky bude zákazník informovaný telefonicky alebo e-mailom a v prípade úhrady kúpnej ceny alebo jej časti mu budú finančné prostriedky vrátené v lehote do 14 dní na ním určený účet, pokiaľ sa s predávajúcim nedohodne inak.

3.3 Kupujúci je povinný:
– prevziať zakúpený alebo objednaný tovar,
– zaplatiť predávajúcemu dohodnutú kúpnu cenu v dohodnutej lehote splatnosti vrátane nákladov na doručenie tovaru,
– nepoškodzovať dobré obchodné meno predávajúceho.

3.4 Kupujúci má právo na dodanie tovaru v množstve, kvalite, termíne a mieste dohodnutom zmluvnými stranami v záväznom akceptovaní objednávky.

4) Dodacie a platobné podmienky

4.1 Cenu tovaru a prípadné náklady spojené s dodaním tovaru podľa kúpnej zmluvy môže kupujúci zaplatiť formou dobierky do rúk kuriéra alebo bezhotovostne na bankový účet predávajúceho. V prípade platby v hotovosti je kúpna cena splatná pri prevzatí tovaru. V prípade bezhotovostnej platby je záväzok kupujúceho zaplatiť kúpnu cenu splnený okamihom pripísania príslušnej sumy na bankový účet predávajúceho. Predávajúci doručuje tovar iba v rámci Slovenskej republiky. Pre prípad, že kupujúci je cudzinec, zmluvný vzťah sa bude riadiť slovenským právnym poriadkom a v prípade sporu bude miestne a vecne príslušný súd v Slovenskej republike.

4.2 Kupujúci je povinný prevziať tovar v mieste, ktoré je uvedené v akceptácii objednávky kupujúceho predávajúcim. V prípade, ak kupujúci bez predchádzajúceho písomného odstúpenia od zmluvy, tovar neprevezme do piatich pracovných dní po uplynutí lehoty uvedenej v kúpnej zmluve, záväznej akceptácii vzniká predávajúcemu nárok na uplatnenie náhrady za vzniknutú škodu vo výške skutočných nákladov na pokus o neúspešné doručenie objednávky. Po uplynutí piatich pracovných dní odo dňa kedy bol kupujúci povinný tovar prevziať, je predávajúci oprávnený odstúpiť od kúpnej zmluvy a predať tovar tretej osobe. Ak bude potrebné dodávku tovaru opakovať z dôvodu neprítomnosti kupujúceho na mieste určenom v kúpnej zmluve, všetky náklady s tým vzniknuté hradí kupujúci, a to najmä opakované dodanie tovaru na miesto určenia v kúpnej zmluve.

4.3 Kupujúci je oprávnený skontrolovať zásielku, teda tovar, ako aj jeho obal, bezprostredne pri jeho doručení. V prípade, že kupujúci zistí, že tovar alebo obal tovaru je mechanicky poškodený, je povinný túto skutočnosť oznámiť dopravcovi a za jeho prítomnosti skontrolovať stav tovaru. V prípade zistenia poškodenia tovaru pri jeho prevzatí kupujúcim je ten povinný ihneď pri prevzatí tovaru vyhotoviť záznam o rozsahu a povahe poškodenia tovaru (škodový zápis), ktorého správnosť potvrdí dopravca.

4.4 Pri doručení zásielky prepravnou spoločnosťou v prípade zistenia porušeného alebo poškodeného obalu, poškodenia s úbytkom obsahu odporúčame zásielku neprebrať, prípadne riešiť priamo s pracovníkom prepravnej spoločnosti, či s pracovníkom pri priehradke danej pošty na mieste zápisom o škode. V prípade prevzatia a zistenia porušeného alebo poškodeného obalu, poškodenia s úbytkom obsahu žiadame o nahlásenie tejto udalosti najneskôr do 24 hod. od prevzatia zásielky prostredníctvom e-mailovej komunikácie s predávajúcim, resp. listinným oznámením doručovaným na adresu sídla predávajúceho. K spísaniu zápisu o škode je potrebný poškodený výrobok, obal zásielky a doklad o prevzatí zásielky, nadobúdací doklad – faktúru.

4.5 Zákazník je oprávnený pri prevzatí výrobku skontrolovať kompletnosť balenia. Pri doručení kuriérom je v prípade zistenia poškodenia a/alebo nekompletnosti tovaru pri jeho prevzatí kupujúci povinný bezodkladne spísať škodový zápis na mieste o nekompletnosti balenia. Neskoršie reklamácie tohto druhu bude možné uznať len ak kupujúci preukáže, že reklamované vady mal tovar už v čase jeho prevzatia.

4.6 Kupujúci ku každej zásielke obdrží faktúru. Tam, kde je nutný záručný list, dostane ho v balení.

4.7 Prevzatím tovaru na dohodnutom mieste prechádza vlastnícke právo k tovaru na kupujúceho. Nebezpečenstvo škody na tovare prechádza na kupujúceho v čase, keď prevezme tovar od predávajúceho, alebo keď tak neurobí včas, tak v čase, keď mu predávajúci umožní nakladať s tovarom a kupujúci tovar neprevezme.

5) Reklamácie a záručné podmienky

5.1 Kupujúci má právo uplatniť si počas záručnej doby u predávajúceho zodpovednosť za vady tovaru, ktorý vykazuje chyby, za ktoré zodpovedá výrobca, dodávateľ alebo predávajúci. Záručná doba pre prípad, že kupujúci je spotrebiteľ, je 24 mesiacov (pokiaľ nie je pre konkrétne prípady stanovená iná záručná doba) a začína plynúť odo dňa prevzatia tovaru kupujúcim. Za predpokladu, že kupujúci je podnikateľ, záručná doba je 12 mesiacov a začína plynúť odo dňa prevzatia tovaru kupujúcim. Kupujúci je povinný vykonať prehliadku tovaru pri prevzatí tovaru. Pokiaľ tak neurobí, môže uplatniť nároky z chýb zistených pri tejto prehliadke, ak sa preukáže, že tieto chyby mal tovar už v čase prevzatia tovaru.

5.2 Počas záručnej doby má zákazník právo na bezplatné odstránenie chyby po predložení tovaru vrátane príslušenstva, dokumentácie a návodu oprávnenému zástupcovi predávajúceho spolu so záručným listom, resp. dokladom o zaplatení, ktorý zároveň slúži ako záručný list.

5.3 Ak tovar vykazuje vady, zákazník má právo uplatniť reklamáciu tak, že doručí tovar na adresu sídla predávajúceho a vyplní formulár na uplatnenie reklamácie a doručí ho predávajúcemu. Podobu formulára určí predávajúci a jeho vzor je umiestnený na internetovej stránke predávajúceho. Kupujúci je povinný vo formulári presne označiť druh a rozsah vád tovaru. Reklamačné konanie tovaru, ktorý sa dá objektívne doručiť predávajúcemu začína dňom, kedy sú splnené všetky nasledujúce podmienky:

– doručenie vyplneného formulára na uplatnenie reklamácie od kupujúceho predávajúcemu,
– doručenie reklamovaného tovaru od kupujúceho predávajúcemu.

5.4 Kupujúci je povinný reklamovať chyby tovaru u predávajúceho bez zbytočného odkladu, inak kupujúcemu zaniká právo voči predávajúcemu na bezplatné odstránenie chyby. Predávajúci je povinný prijať reklamovaný tovar vo svojom sídle spoločnosti (v mieste podnikania), resp. v ktorejkoľvek prevádzkarni (za predpokladu, že predávajúci má zriadenú jednu, či viac prevádzkarní). V prípade, že predávajúci nemá zriadené prevádzkarne, slúži ako korešpondenčná adresa miesto podnikania (sídlo) spoločnosti predávajúceho. Predávajúci si vyhradzuje právo prijať reklamovaný tovar formou poštovej prepravy, či kuriérskou službou alebo osobným doručením, tak ako preferuje kupujúci.

5.5 Predávajúci vydá kupujúcemu potvrdenie o uplatnení reklamácie tovaru vo vhodnej forme zvolenej predávajúcim, napr. vo forme mailu alebo v písomnej podobe, v ktorej je povinný presne označiť chyby tovaru a poučiť spotrebiteľa o jeho právach, ktoré mu vyplývajú z ust. § 622 a ust. § 623 Občianskeho zákonníka. Ak je reklamácia uplatnená prostredníctvom prostriedkov diaľkovej komunikácie, predávajúci je povinný potvrdenie o uplatnení reklamácie doručiť kupujúcemu ihneď; ak nie je možné potvrdenie doručiť ihneď, musí sa doručiť bez zbytočného odkladu, najneskôr však spolu s dokladom o vybavení reklamácie; potvrdenie o uplatnení reklamácie sa nemusí doručovať, ak kupujúci má možnosť preukázať uplatnenie reklamácie iným spôsobom.

5.6 Na základe rozhodnutia kupujúceho, ktoré zo svojich práv v zmysle ust. § 622 a ust. § 623 Občianskeho zákonníka uplatňuje, je predávajúci povinný určiť spôsob vybavenia reklamácie podľa ust. § 2 písm. m) zákona ihneď, v zložitejších prípadoch do 3 dní od začiatku reklamačného konania, v odôvodnených prípadoch, najmä ak sa vyžaduje zložité technické zhodnotenie stavu tovaru, najneskôr do 30 dní odo dňa začiatku reklamačného konania. Po určení spôsobu vybavenia reklamácie predávajúci reklamáciu vybaví ihneď, v odôvodnených prípadoch možno reklamáciu vybaviť aj neskôr. Vybavenie reklamácie však nesmie trvať dlhšie ako 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Po uplynutí lehoty na vybavenie reklamácie má spotrebiteľ právo od zmluvy odstúpiť alebo má právo na výmenu tovaru za nový tovar. O ukončení reklamačného konania a výsledku reklamácie informuje predávajúci kupujúceho formou e-mailu. Predávajúci môže vždy namiesto odstránenia vady vymeniť vadnú vec za bezvadnú, ak to kupujúcemu nespôsobí závažné ťažkosti.

5.7 Nárok na bezplatnú záručnú opravu zaniká:

– nepredložením záručného listu, príslušenstva alebo dokumentácie tovaru,

– neoznámením zjavných chýb pri prevzatí tovaru,

– uplynutím záručnej doby tovaru,

– mechanickým poškodením tovaru spôsobeným kupujúcim,

– používaním tovaru v podmienkach, ktoré neodpovedajú svojou vlhkosťou, chemickými a mechanickými vplyvmi prirodzenému prostrediu,

– neodborným zaobchádzaním, obsluhou alebo zanedbaním starostlivosti o tovar,

– poškodením tovaru nadmerným zaťažovaním alebo používaním v rozpore s podmienkami uvedenými v dokumentácii,

– všeobecnými zásadami, technickými normami alebo bezpečnostnými predpismi platnými v SR,

– poškodením tovaru neodvrátiteľnými a/alebo nepredvídateľnými udalosťami,

– poškodením tovaru náhodnou skazou a náhodným zhoršením,

– neodborným zásahom, poškodením pri doprave, poškodením vodou, ohňom, statickou či atmosférickou elektrinou alebo iným zásahom vyššej moci,

– zásahom do tovaru k tomu neoprávnenej osoby.

5.8 Záruka sa nevzťahuje na bežné opotrebenie veci (alebo ich častí) spôsobené používaním, mechanické poškodenia výrobku spôsobené kupujúcim, nesprávnym zaobchádzaním s tovarom spôsobom iným, ako bol uvedený v návode na používanie, zanedbaním starostlivosti a údržby o tovar (v zmysle Príručky – Ako sa starať o svoju elektrickú kolobežku, priloženej na webovej stránke predávajúceho), poškodením tovaru jeho nadmerným zaťažovaním, používaním tovaru v rozpore s podmienkami uvedenými v dokumentácii, všeobecnými zásadami, technickými normami, bezpečnostnými predpismi alebo iným porušením záručných podmienok. Kratšiu životnosť výrobku teda nemožno považovať za vadu.

5.9 Pri výrobkoch, ktoré na svoje fungovanie využívajú akumulátor, resp. rôzne druhy batérií, sa bežné opotrebovanie akumulátora či batérie, nepovažuje za vadu tovaru, nakoľko sa jedná o výrobky, ktoré bežným používaním prirodzene postupne strácajú svoju životnosť. Z uvedeného dôvodu, pokles kapacity batérií nemôže byť predmetom reklamácie, nakoľko sa jedná o štandardnú vlastnosť batérie, ktorá súvisí s počtom nabíjacích cyklov. Záručná doba 24 alebo 12 mesiacov bližšie špecifikovaná v bode 5.1 týchto VOP sa vzťahuje pri batérii na použitý materiál a jej prevedenie (napr. vytečenie batérie v rámci bežného používania tovaru), avšak nemožno ju uplatniť pri poškodení v dôsledku nesprávnej starostlivosti o tovar, poškodenie batérie v dôsledku jej namočenia, či vystavenia vysokým teplotám.

5.10. Kupujúci by mal v prípade reklamácie doručiť reklamovaný tovar čistý, mechanicky nepoškodený s kópiou faktúry a popisom reklamovanej chyby. Reklamovaný tovar by mal byť zabalený do vhodného obalu, ktorý ho bude v prípade prepravy predávajúcemu dostatočne chrániť a zároveň vyhovuje nárokom na prepravu krehkého tovaru. Náklady spojené s odoslaním reklamovaného tovaru na adresu predávajúceho hradí v plnom rozsahu kupujúci a spätné zaslanie zreklamovaného tovaru na adresu kupujúceho, zabezpečí na svoje náklady predávajúci. Kupujúci má právo na úhradu nevyhnutných nákladov, ktoré mu vznikli v súvislosti s uplatnením reklamácie.

5.11 Záručná doba sa predlžuje o dobu, počas ktorej kupujúci nemohol používať tovar z dôvodu záručnej opravy tovaru. V prípade výmeny tovaru za nový dostane kupujúci doklad, na ktorom bude uvedený vymenený tovar a prípadné ďalšie reklamácie sa uplatňujú na základe pôvodného dodacieho listu a tohto reklamačného dokladu. V prípade výmeny tovaru za nový začne plynúť záručná doba znovu od prevzatia nového tovaru, ale iba na nový tovar. Najprv môže spotrebiteľ požadovať od predávajúceho bezplatnú opravu alebo bezplatné náhradné dodanie spotrebného tovaru. Kupujúci má právo na výmenu tovaru len vtedy, ak to nie je vzhľadom k povahe vady neúmerné. O tom, či je vada úmerná, rozhodne autorizované servisné stredisko a to formou písomného posúdenia tejto vady. Na základe tohto rozhodnutia sa bude postupovať ďalej podľa zákona.

6) Rozpor s kúpnou zmluvou – všeobecné informácie

6.1 V prípade, že vec pri prevzatí kupujúcim nie je v zhode s kúpnou zmluvou (ďalej len „rozpor s kúpnou zmluvou“), má kupujúci právo na to, aby predávajúci bezplatne a bez zbytočného odkladu vec uviedol do stavu odpovedajúceho kúpnej zmluve, a to podľa požiadavky kupujúceho buď výmenou veci, alebo jej opravou; ak nie je takýto postup možný, môže kupujúci požadovať primeranú zľavu z ceny veci alebo od zmluvy odstúpiť. To neplatí, ak kupujúci pred prevzatím veci o rozpore s kúpnou zmluvou vedel alebo rozpor s kúpnou zmluvou sám spôsobil. Rozpor s kúpnou zmluvou, ktorý sa prejaví v priebehu šiestich mesiacov odo dňa prevzatia veci, sa považuje za rozpor existujúci už pri jeho prevzatí, ak to neodporuje povahe veci alebo pokiaľ sa nepreukáže opak.

6.2 Dodávateľ poskytuje na tovar záručnú dobu danú zákonom a bodom 5) týchto VOP.

7) Právo odstúpiť od zmluvy, vrátenie tovaru

7.1 Kupujúci, ktorý uzavrel kúpnu zmluvu mimo svoju podnikateľskú činnosť ako spotrebiteľ, má právo od kúpnej zmluvy odstúpiť aj bez uvedenia dôvodu.

7.2 Lehota pre odstúpenie od zmluvy predstavuje 14 dní odo dňa prevzatia tovaru. Pre dodržanie lehoty pre odstúpenie od zmluvy musí kupujúci odoslať prehlásenie o odstúpení v lehote pre odstúpenie od zmluvy. Pre odstúpenie od kúpnej zmluvy môže kupujúci využiť vzorový formulár k odstúpeniu od zmluvy poskytovaný predávajúcim. Odstúpenie od kúpnej zmluvy zašle kupujúci na e-mailovú alebo doručovaciu korešpondenčnú adresu predávajúceho uvedenú v týchto obchodných podmienkach. Predávajúci potvrdí kupujúcemu bezodkladne prijatie formulára. Kupujúci, ktorý odstúpil od zmluvy, je povinný vrátiť predávajúcemu tovar do 14 dní od odstúpenia od zmluvy. Kupujúci znáša náklady spojené s vrátením tovaru predávajúcemu, a to i v tom prípade, ak tovar nemôže byť vrátený pre svoju povahu obvyklou poštovnou cestou. Predávajúci si vyhradzuje právo prijať vrátený tovar a kupujúci je povinný zasielať vrátený tovar predávajúcemu formou poštovej prepravy, či kuriérskou službou alebo osobne na vlastné náklady kupujúceho.

7.3 Ak odstúpi kupujúci od zmluvy, vráti mu predávajúci bezodkladne, najneskôr však do 14 dní od odstúpenia od zmluvy všetky peňažné prostriedky vrátane nákladov na dodanie, ktoré od neho prijal, a to rovnakým spôsobom. Predávajúci vráti kupujúcemu prijaté peňažné prostriedky iným spôsobom len vtedy, ak s tým kupujúci súhlasí a ak mu tým nevzniknú ďalšie náklady.

7.4 Ak odstúpi kupujúci od kúpnej zmluvy, nie je predávajúci povinný vrátiť prijaté peňažné prostriedky kupujúcemu skôr, než mu kupujúci tovar odovzdá alebo preukáže, že tovar predávajúcemu odoslal. Tovar musí vrátiť kupujúci predávajúcemu nepoškodený, neopotrebený a neznečistený a ak je to možné, v pôvodnom obale.

7.5 Nárok na náhradu škody vzniknutej na tovare je predávajúci oprávnený jednostranne započítať proti nároku kupujúceho na vrátenie kúpnej ceny.

7.6 Predávajúci je oprávnený odstúpiť od kúpnej zmluvy z dôvodu vypredania zásob, nedostupnosti tovaru, alebo keď výrobca, dovozca alebo dodávateľ tovaru prerušil výrobu alebo dovoz tovaru. Predávajúci bezodkladne informuje kupujúceho prostredníctvom emailovej adresy uvedenej v objednávke a vráti v lehote 14 dní od oznámenia o odstúpení od kúpnej zmluvy všetky peňažné prostriedky vrátane nákladov na dodanie, ktoré od neho na základe zmluvy prijal, a to rovnakým spôsobom, poprípade spôsobom určeným kupujúcim.

8) Alternatívne riešenie spotrebiteľských sporov

8.1 Alternatívne riešenie spotrebiteľských sporov (ARS) je postup zameraný na dosiahnutie zmierlivého vyriešenia sporu medzi spotrebiteľom a podnikateľom (obchodníkom) a na predchádzanie vzniku súdnych sporov medzi týmito dvoma subjektmi. V prípade, ak je zákazník nespokojný s výsledkom svojej žiadosti o nápravu a pokus o vyriešenie sporu s predávajúcim bol bezvýsledný, má právo podať návrh príslušnému subjektu alternatívneho riešenia sporov, ktorým je v tomto prípade napr. Slovenská obchodná inšpekcia. Slovenská obchodná inšpekcia má k dispozícii všetky potrebné informácie o alternatívnom postupe, ktorým môže zákazník prípadný spor riešiť. Viac informácií o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov nájdete na internetovej stránke Slovenskej obchodnej inšpekcie:  http://www.soi.sk/sk/Alternativne-riesenie-spotrebitelskych-sporov.soi.

9) Doručovanie

9.1 Zmluvné strany si môžu všetku písomnú korešpondenciu vzájomne doručovať prostredníctvom elektronickej pošty.

9.2 Kupujúci doručuje predávajúcemu korešpondenciu na emailovú adresu uvedenú v týchto obchodných podmienkach. Predávajúci doručuje kupujúcemu korešpondenciu na emailovú adresu uvedenú v jeho zákazníckom účte alebo v objednávke.

10) Záverečné ustanovenia

10.1 Všetky dojednania medzi predávajúcim a kupujúcim sa spravujú právnym poriadkom Slovenskej republiky. Ak vzťah založený kúpnou zmluvou obsahuje medzinárodný prvok, strany sa dohodli, že vzťah sa riadi právom Slovenskej republiky. Týmto nie sú dotknuté práva spotrebiteľa vyplývajúce z všeobecne záväzných právnych predpisov.

10.2 Predávajúci nie je vo vzťahu ku kupujúcemu viazaný žiadnymi kódexmi správania v zmysle ustanovení zákona č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa v znení nehorších predpisov.

10.3 Všetky práva k webovým stránkam predávajúceho, najmä autorské práva k obsahu, vrátane rozvrhnutia stránky, fotiek, filmov, grafiky, ochranných známok, loga a ďalšieho obsahu a prvkov, prináleží predávajúcemu. Je zakázané kopírovať, upravovať alebo inak používať webové stránky alebo ich časť bez súhlasu predávajúceho.

10.4 Predávajúci nenesie zodpovednosť za chyby vzniknuté v dôsledku zásahu tretích osôb do internetového obchodu alebo v dôsledku jeho použitia v rozpore s jeho určením. Kupujúci nesmie pri využívaní internetového obchodu používať postupy, ktoré by mohli mať negatívny vplyv na jeho prevádzku a nesmie vykonávať žiadnu činnosť, ktorá by mohla jemu alebo tretím osobám umožniť neoprávnene zasahovať, či neoprávnene užívať programové vybavenie alebo ďalšie súčasti tvoriace internetový obchod a užívať internetový obchod alebo jeho časti, či softwarové vybavenie takým spôsobom, ktorý by bol v rozpore s jeho určením, či účelom.

10.5 Kúpna zmluva vrátane obchodných podmienok je archivovaná predávajúcim v elektronickej podobe a nie je verejne prístupná.

10.6 Znenie obchodných podmienok môže predávajúci meniť či dopĺňať. Týmto ustanovením nie sú dotknuté práva a povinnosti vzniknuté po dobu účinnosti predchádzajúceho znenia obchodných podmienok.

10.7 Prílohou obchodných podmienok je vzorový formulár pre odstúpenie od zmluvy.

10.8 V zmysle Článku 6 EÚ všeobecné nariadenie o ochrane osobných údajov „Zákonnosť spracovania“ Ods. 1 písm. f) Môže predávajúci po doručení objednaného tovaru, resp. služby kupujúcemu, na základe oprávneného záujmu spracovávať osobné údaje kupujúceho aj na účely priameho marketingu a zasielať na e-mailovú adresu kupujúceho informácie o nových produktoch, zľavách a akciách na ponúkanom tovare, resp. službách.

11) Kontakt spoločnosti

11.1 V prípade akýkoľvek otázok, pochybností, názorov alebo pripomienok nás kontaktujte na našej Zákazníckej linke, a to zaslaním e-mailu na: info@najkolobezky.sk alebo prostredníctvom telefónneho čísla + 421 907 191 443.

11.2 Poštovou adresou Spoločnosti je:
eland, s. r. o.,
M. R. Štefánika 1016/15, 038 53 Turany,
Slovenská Republika

11.3 Bankové spojenie pre bezhotovostné platby:
Tatrabanka, a.s.
SK57 1100 0000 0029 4909 3097

12) Orgán dozoru/dohľadu

12.1 Orgán vykonávajúci dozor/dohľad v rámci ponuky a predaja výrobkov a poskytovania služieb nad spoločnosťou je Slovenská obchodná inšpekcia.

Obchodné podmienky sú platné od 06/2021 do odvolania.

Informácie pre kupujúcich: v prípade zmeny obchodných podmienok, sú platné obchodné podmienky, ktoré boli v platnosti k dátumu nákupu.

Reklamačný formulár
Formulár na odstúpenie od kúpnej zmluvy